10 วิธี ออกแบบ Resume อย่างไรให้ success

RESUME นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ การสมัครงาน เพราะมันจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของคุณ ทักษะความสามรถตลอดจนประสบการณ์การทำงานต่างๆ วันนีื้้้จึงขอนำเสนอวิธีออกแบบ Resume ที่จะเพิ่มโอกาสในการทำงาน ด้วยวิธีต่างๆ เหล่านี้

1. โครงสร้าง
โครงสร้างของ Resume เป็นสิ่งที่สำคัญมาก สำหรับการออกแบบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งโครงสร้างที่ดีจะทำให้ประวัติส่วนตัวและส่วนอื่นๆ เป็นเรื่องง่ายไม่ก่อให้เกิดความสับสนเพราะมีการวางแผนวางโครงสร้างที่ดี ซึ่งโครงสร้างก็จะแบบเป็นสองอย่าง คือ
1.1 โครงสร้างทางด้านเนื้อหา คือการวางแผนว่าส่วนไหนที่สำคัุญและเป็นไฮไลท์ที่เราจะนำเสนอ และจะเรียงลำดับความสำคัญ ก่อนหลังอย่างไร
1.2 โครงสร้างทางด้านการออกแบบ คือ การวางโครงสร้างโดยรวมของ Resume การจัดองค์ประกอบอย่างไร ใช้โทนสีอะไร ใช้ฟอนต์ไหน ให้ดูเป็นเอกลักษณ์ะและเป็นหนึ่งเดียวที่สุด

2. การเลือกใช้โทนสี
การเลือกโทนสีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการออกแบบ Resume โดยมาตรฐานแล้วควรเลือกใช้สีที่เป็นมารตรฐาน ดูสบายตา หลีกเลี่ยงการใช้โทนสีหลากหลายและคู่สี่ที่ผิด ซึ่งจะเป็นอุปสรรคอ่าน และควรเลือกใช้สีที่สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกของคุณ ซึ่งโทนสีเหล่านั้นก็จะสะท้อนความเป็นตัวตนและแสดงให้รู้สึกนึกคิดที่ดีและทัศนคติของคุณ ส่วนสีพาสเทลมักเป็นสีจะดึงดูดสายตาและสบายตาที่สุด(การเลือกใช้โทนสี บทความเก่า)

3. การออกแบบ
การออกแบบเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และสำคัญที่สุด เพราะหากคุณเคยทำงานหรือต้องการทำงานในสายงานดีไซน์ การออกแบบนี่แหละที่จะเป็นประตูด่านแรกและบ่งบอกประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา โดยการออกแบบจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถ และสไตล์ของคุณ ซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาของผู้พบเห็นได้ดีที่สุด ข้อควรระวัง คืออย่าเยอะ จนเกินไป ควรที่จะยึดหลักความเรียบง่าย และ minimalist ไว้เป็นแกนหลัก

4. การเลือกใช้ฟอนต์
เป็นอีกอย่างที่นับว่าสำคัึญ การเลือกใ้ช้ตัวอักษร ควรเลือกใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย ไม่หลากหลายจนเกินไป และบางครั้งก็ไม่ควรใช้ฟอนต์ที่ดูเป็นทางการมากเกินไป (ขึ้นอยู่กับองค์กรที่ไปสมัคร) ส่วนไหนควรใช้ตัวหนาตัวบาง ควรใช้ให้ถูกต้อง

5. การใช้ภาพ
Resume คือ Resume ไม่ใช้ Photo book ควรใช้ภาพในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากจนเกินไป เพราะสิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญคือ ประวัติของคุณเอง และสิ่งที่สำคัญและควรจะมีคือ ภาพตัวคุณเองที่คิดว่าดูดีที่สุด

6. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่สำํคัญๆ เช่น ชื่ีอ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ช่องทางการติดต่อต่างๆ อีเมล์ social network รวมไปถึงบล็อกหรือเว็บไซต์ที่เป็นผลงานของตัวคุณเองและรายละเอียดสำคัญๆ ที่เป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักเกี่ยวกับอาชีพของคุณ ข้อควรระวัง ระวังเนื้อหาต่างๆ ที่ไม่สำคัญหรือดู เพ้อฝันจนเกินไป

7. รายละเอียดทางด้านการศึกษา
ควรจะระบุการศึกษา ที่สำคัญๆ วันสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระยะสั้นต่างๆ รวมไปถึงการเข้าร่วมการอบรมหรือกิจกรรม

8. ประวัติการทำงาน
เขียนประวัติการทำงานของคุณ รวมถึงชื่องาน บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่เคยทำ และสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จกับงานที่คุณจะต้องทำ ผลงานที่ดีที่สุด Freelance ต่างๆ แต่หาเป็นนิสิตหรือนักศึกษา ก็อาจจะเป็นภาระหน้าที่หรือตำแหน่งงาน กิจกรรมในมหาวิทยาลัย

9.ทักษะโปรแกรมต่างๆ
ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ หรือทักษะทางโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณสมัคร ให้อธิบายรายละเอียดของความสามารถของคุณ ซึ่งนี้เป็นสิ่งที่นายจ้างในอนาคตของคุณจะสนใจและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

10. เนื้อหาอื่นๆ
ความสามารถพิเศษ รางวัลพิเศษต่างๆ รวมทั้งความสนใจที่เกี่ยวข้องกับสายงานของคุณ
ที่มา : bloomwebdesign.net

sanyaindy

เป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ที่สอนกราฟิก และงานออกแบบพื้นฐาน และนำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมไปถึงงาน DIY ซึ่ง Blogger เพียงแค่นักศึกษาไอที ที่มีใจรักในงานออกแบบ รักการเป็นบล็อกเกอร์และ ฝันว่าสักวัน จะเป็นเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ทุกคนรู้จัก

You may also like...