เยือนสำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เจาะลึกเบื้องหลังกว่าจะเป็นตำราเรียนหนึ่งเล่มต้องผ่านอะไรบ้าง?

เมื่อสังคมโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล การเปลียนแปลงหลายๆ อย่างรอบตัวเราก็เปลียนแปลงตามไปด้วย ตลาดออนไลน์โตขึ้น นักอ่านเปลี่ยนจากอ่านนิตยสาร/หนังสือ เป็นเล่มๆ ไปอ่านอีบุ๊ค แต่ทำไม? หนังสือเรียน แบบเรียน ตำราเรียน ยังคงได้รับความนิยม ในวันที่นิตยสารรายใหญ่เริ่มทยอยปิดตัวลง ผมจะพาไปร่วมหาคำตอบและเจาะลึกเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นตำราเรียน หนึ่งเล่มนั้นต้องผ่านอะไรบ้าง ที่ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Q : สำนักพิมพ์ ม.นเรศวร เกิดขึ้นได้อย่าไร?
A :
จุดเริ่มต้นของสำนักพิมพ์ เกิดจากการที่ทางมหาวิทยาลัย มีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม และส่งเสริมให้คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ผลิตผลงานวิชาการในรูปของหนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้เกิดขึ้นได้ และยังจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอีกด้วย จำเป็นต้องมีหน่วยงานสนับสนุนการผลิตผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะ จึงเกิดขึ้นเป็น สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทำหน้าที่จัดการด้านการพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน จึงเป็นมาตรการสำคัญยิ่งที่จะทำให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศทางด้านวิจัยและวิชาการ

Q : สำนักพิมพ์ฯ กับโรงพิมพ์ เหมือนกันไหม?
A : 
สำนักพิมพ์ฯ กับโรงพิมพ์ ไม่เหมือนกันครับ หลายคนสับสนและจำผิด
สำนักพิมพ์ (Publisher) คือ ผู้ที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่จะตีพิมพ์ กำหนดแนวทางหนังสือที่จะพิมพ์ วางมาตรฐานการพิมพ์ของหนังสือ การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับตรวจอ่านต้นฉบับ กำหนดรูปเล่ม ราคา จำนวนพิมพ์ และอาจได้ลิขสิทธ์เป็นผู้พิมพ์จำหน่าย
โรงพิมพ์ มีหน้าที่ พิมพ์งานออกมาเป็น ข้อความ ภาพ ลงบนกระดาษ ซึ่งจะต่างจากสำนักพิมพ์ตรงที่ จะไม่มีการคควมคุมมาตราฐานต้นฉบับ

Q : สำนักพิมพ์ฯ ทำอะไรบ้าง?
A : 
– จัดทำตาราเรียน / เอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ของบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัย
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานทางวิชาการ การจัดพิมพ์ตำรา และเอกสารการสอน หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
โดยทางสำนักพิมพ์ จะเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ด้านการจัดพิมพ์ การเผยแพร่ และจัดจำหน่าย ผลงานทางวิชาการให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
– บริการจ้างทำหนังสือ/ตำรา/เอกสารทางวิชาการ สำหรับผู้ที่สนใจ
สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะพิมพ์ตำราเอกสารทางวิชา สำนักพิมพ์ก็มีบริการ ตั้งแต่การออกแบบ ส่งโรงพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์รูปเล่มฉบับสมบูรณ์

Q : ในสำนักพิมพ์ มีแผนกอะไรบ้าง?
A : ในสำพิมพ์แบ่งออกเป็นหน่วยต่างๆ ซึ่งจะประกอบด้วย 3 หน่วยได้แก่
– หน่วยบรรณาธิการ
มีหน้าที่ในการจัดทำ รวบรวม ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุม เนื้อหาและภาพทั้งหมด ที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือ ก่อนที่จะส่งโรงพิมพ์
– หน่วยผลิตเอกสาร
มีหน้าที่จัดทำรูปเล่ม ทำ Artwork จัดหน้าเพื่อให้หนังสือมีความสวยงาม น่าสนใจ และน่าอ่านมากขึ้น รวมถึงการเตรียมไฟล์สำหรับส่งโรงพิิมพ์และควบคุมกระบวนการพิมพ์ให้เป็นไปตามความต้องการ
– หน่วยเผยแพร่และจัดจำหน่าย
มีหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ จำหน่ายหนังสือที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปยังศูนย์หนังสือ / ร้านหนังสือ ต่างๆ เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจต่อไป

Q : กว่าจะได้เป็นหนังสือ / ตำราเรียนของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  1 เล่มนั้น ต้องมีขึ้นตอนอย่างไรบ้าง?
A :
กว่าจะเป็นตำราเรียนหนึ่งเล่มนั้น ค่อนข้างใช้เวลาหลายเดือน หรือบางเล่มใช้เวลาเป็นปี ซึ่งหลังจากผู้สร้างสรรค์ / หรือผู้เขียน ได้เตรียมต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนของสำนักพิมพ์
1. ผู้เขียนต้องเตรียมไฟล์ต้นฉบับ ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ Word หรือ PDF
2. เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเบื้องต้น และเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาคุณภาพด้านวิชาการ
3. ส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ
4. กองบรรณาธิการประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดทำฯ
5. ส่งต้นฉบับให้ผู้พิสูจน์อักษร ตรวจสอบ
6. ผู้สร้างสรรค์ผลงานปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้พิสูจน์อักษรเสนอแนะ
7. เจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ทำการออกแบบหน้าปกหนังสือและรูปแบบหนังสือ
8. ทางสำหนักพิมพ์ฯ จะดำเนินการขอเลข ISBN จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ
9. ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และจัดพิมพ์งานวรรณกรรมโดยโอนลิขสิทธิ์ในเอกสารสิ่งพิมพ์ทางวิชาการให้กับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเวลา 3 ปี
10. สำนักพิมพ์ส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์ จัดทำรูปเล่ม / e-Book
11. จัดจำหน่าย โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามแหล่งจำหน่ายอื่นๆ เช่น ร้าน/ศุนย์ หนังสือ องค์กรอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

Q: ตอนนี้หนังสือ/่ตำราเรียน ของสำนักพิมพ์ฯ ที่ได้เผยแพร่ มีทั้งหมดกี่เล่ม?
A: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว มีหนังสือที่เผยแพร่ไปทั้งหมด กว่า 38 เล่ม

Q : ช่องทางการขายหนังสือของสำนักพิมพ์ฯ มีที่ไหนบ้าง?
A : หนังสือของสำนักพิมพ์จะถูกส่งไปยังศูนย์หนังสือในความร่วมมือทั่วประเทศ ปัจจุบันมี 10 ช่องทางการจำหน่าย
– ศูนย์หนังสือ จุฬาฯ ทุกสาขา
– ศูนย์หนังสือ ม.ธรรมศาสตร์
– ศูนย์หนังสือ ม.เชียงใหม่
– ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ศูนย์หนังสือ ม.มหาสารคาม
– P.B.FOR BOOKS
– ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา -โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์
– ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ -โดยความร่วมมือกับศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์
– สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักพิมพ์ ม.นเรศวร ตลอด 24 ชม. http://www.nupress.grad.nu.ac.th/shop/

Q : คำถามสุดท้าย ทำไม? หนังสือเรียน/แบบเรียนยังได้รับความนิยม ในวันที่นิตยสารรายใหญ่ทยอยปิดตัวลง
A : 
คุณสรญาเจ้าหน้าที่ประจำสำนักพิมพ์ เล่าว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยี การอ่านเข้ามามีบทบาทมาก ทำให้เรื่องการอ่านของคนในยุคนี้เปลี่ยนไป โดยส่วนตัวผมคิดว่ารูปแบบของการอ่านของคนปัจจุบันจะต่างไปจากอดีต แต่ว่าหนังสือตำราเรียน หนังสือทุกเล่มมีคุณค่าในตัวเอง มีเอกลักษณ์ในตัวเอง นิสิต นักศึกษา ที่เรียนจะต้องมีหนังสือที่เป็นเล่มเพื่ออ่านและทบทวนได้ตลอดเวลา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นสำนักพิมพ์ฯ ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย เรามีองค์ความรู้ที่ติดตัวอยู่ที่อาจารย์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงมองว่า เราจะเอาองค์ความรู้นี้มาใช้ได้อย่างไร จึงเกิดสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้นมาเพื่อนำองค์ความรู้ที่อยู่ติดตัวกับอาจารย์ เอาออกมาให้จับต้องได้และถ่ายทอดกับนิสิต นักศึกษา หนังสือ ตำราเรียน ของเราอย่างเช่น ทางสายสุขภาพ เราได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะว่าหลักการและทฤษฎีมีมากมาย หาอ่านทางอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นเรื่องที่อยาก ถ้าหาหนังสือสักเล่มมาอ่านน่าจะดีกว่า ซึ่งหนังสือบางเล่มอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์ มานับ 10 ปี ทำให้องค์ความรู้นั้นตกผลึก จนออกมาเป็นหนังสือได้”

เห็นไหมว่า กว่าจะออกมาเป็นตำราเรียน 1 เล่มนั้นต้องผ่านหลายกระบวนการหลายขั้นตอน ตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์เรียบเรียง จนถึงขั้นตอนการจัดทำรูปเล่ม จึงทำให้หนังสือเล่มนั้น มีคุณค่าในตัวของมันเอง ขอบคุณสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวรที่เปิดบ้านให้เราได้เข้ามาเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานกันครับ


 

sanyaindy

เป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ที่สอนกราฟิก และงานออกแบบพื้นฐาน และนำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมไปถึงงาน DIY ซึ่ง Blogger เพียงแค่นักศึกษาไอที ที่มีใจรักในงานออกแบบ รักการเป็นบล็อกเกอร์และ ฝันว่าสักวัน จะเป็นเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ทุกคนรู้จัก

You may also like...