Tagged: เอกสาร

Comments

เมื่อผมโดนเฟชบุ๊คจับได้? ว่าไม่ได้ใช้ชื่อจริง และต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน

จากกรณีที่เฟชบุ๊ค ได้มีนโยบายให้ผู้ใช้งาน ใช้ชื่อจริง นามสกุลจริง เพื่อระบุตัวตนบนเฟชบุ๊ค ทำให้เพื่อนๆ หลายๆ คนโดนกัน