[ประชาสัมพันธ์] ThaiStar Packaging Awards 2014

ในปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศนับวันจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี การบรรจุภัณฑ์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เพื่อการจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นต้องสามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งในประเทศอื่นๆ ได้ ซึ่งเป็น ที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญยิ่งจนเกิดการรวมตัวกันในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ จนกลายเป็นสมาคม สหพันธ์ และองค์กรต่างๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม พัฒนา เผยแพร่เทคโนโลยี และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่มวลสมาชิกและผู้สนใจ ได้ทราบความก้าวหน้าและวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับบรรจุภัณฑ์ ด้วยการสื่อสารทางเอกสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการจัดประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับประเทศ ระดับนานาชาติ และระดับโลก

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักออกแบบได้มีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมให้สินค้าไทยได้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล และเพื่อส่งผลงานด้านบรรจุภัณฑ์ ของไทยไปประกวดในนามตัวแทนประเทศไทย ทั้งในระดับนานาชาติ และระดับโลกนั้น ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวด้วยการจัดประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2557 (ThaiStar 2014) โดยร่วมกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ไทยสู่สากล” ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการพิจารณาให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar) ต่อไป

Untitled-1

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับ สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย (TPA) สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (THAI CPA) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) กำหนดจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • เพื่อให้ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ตัวอย่าง
 • เพื่อเป็นตัวแทนด้านบรรจุภัณฑ์ของประเทศที่จะเข้าประกวดในระดับเอเชีย (AsiaStar 2014) และระดับโลก (WorldStar)
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเวทีแสดงความรู้ความสามารถ

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่จัดประกวด
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
 2. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป
 2. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน
บรรจุภัณฑ์ทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Innovation)
 2. หน้าที่ ประโยชน์ ความสะดวกในการใช้งาน (Functional/Convenience)
 3. ออกแบบได้สวยงาม สะดุดตา (Graphic Appeal)
 4. ความเหมาะสม/ประสิทธิภาพและสามารถนำไปผลิตในเชิงการค้า(Appropriateness / Efficiency and Commercial)
 5. การคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม (Environmental Performance)
 6. ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression)

คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์การตัดสินและจะพิจารณาให้รางวัลตามที่เห็นสมควรโดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

หลักเกณฑ์ในการส่งเข้าประกวด

 1. ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 2 ประเภท (ตามข้อ 2.1) ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเท่านั้น โดยต้องส่งผลงานที่เป็นต้นแบบ ยังไม่มีการผลิตใช้งานจริง พร้อมผลิตภัณฑ์ ตามประเภทที่ระบุบรรจุอยู่ภายใน คณะกรรมการจะไม่พิจารณาบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดที่มีวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดแล้ว และผู้ส่งประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมคำบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 2. ต้องส่งผลงานในรูปของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พร้อมกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริง หรือสินค้าจำลองคล้ายของจริงบรรจุอยู่ภายใน 1 ชิ้น และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถนำไปผลิตจริงได้
 3. ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าทั่วไป จะต้องมีวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคัดเลือกเข้าประกวด โดยบรรจุภัณฑ์จะต้องมีกราฟิกแสดงสาระสำคัญของสินค้าครบถ้วน และให้ส่งใบสมัครพร้อมคำบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยบรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีสินค้าของจริงบรรจุอยู่ภายใน
 4. บรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในรูปของการพิมพ์เอกสาร การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าของบรรจุภัณฑ์ไทยต่อไป
 5. ผู้ชนะการประกวดจะต้อง จัดส่งบรรจุภัณฑ์เพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะนำไปเข้าประกวดในระดับสากลต่อไป เช่น AsiaStar และ WorldStar เป็นต้น
 6. บรรจุภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวด และไม่ได้รับรางวัล ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถขอรับคืนได้ภายหลังวันตัดสินการประกวดภายใน 1 เดือน ถ้าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มารับคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าไม่ประสงค์รับคืนบรรจุภัณฑ์นั้น

รางวัลการประกวด
ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ เงินรางวัล 250,000 บาท
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 8 รางวัล

 1. รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 2. รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 3. รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 4. รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป จำนวน 8 รางวัล

 1. รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 2. รางวัลที่ 2 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 3. รางวัลที่ 3 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
 4. รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

 1. บรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย จำนวน 10 รางวัล โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
 2. บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง จำนวน 10 รางวัล โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

การชี้แจงรายละเอียดการประกวด
กำหนดจัดให้มีการสัมมนาชี้แจงรายละเอียดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2557 ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึง กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การส่งผลงานเข้าประกวด
ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษารายละเอียด และ download ใบสมัครได้ที่ http://pdpd.dip.go.th หรือ www.dip.go.th
ขั้นตอนที่ 2 : กรอกใบสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วนำส่งทาง e-mail ที่ pdpd@dip.go.th หรือ seewalee@dip.go.th
ขั้นตอนที่ 3 : ส่งแบบบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใบสมัครไปที่

ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ชั้น 6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ระหว่างวันที่ 3–14 มีนาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

การตัดสินการประกวด
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะพิจารณาตัดสินในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 ณ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การประกาศผลการตัดสิน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะประกาศและแจ้งผลการตัดสินและกำหนดพิธีมอบรางวัลให้ทราบหลังวันตัดสิน

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ชั้น 6 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0 2367 8181, 0 2367 8182, 0 2367 8190, 0 2367 8154 โทรสาร 0 2367 8184 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

 

sanyaindy

เป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ที่สอนกราฟิก และงานออกแบบพื้นฐาน และนำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมไปถึงงาน DIY ซึ่ง Blogger เพียงแค่นักศึกษาไอที ที่มีใจรักในงานออกแบบ รักการเป็นบล็อกเกอร์และ ฝันว่าสักวัน จะเป็นเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ทุกคนรู้จัก

You may also like...