“อารยสถาปัตย์” แนวคิดการออกแบบเพื่อมวลมนุษยชาติ

เคยลองคิดไหมว่า? ถ้าวันหนึ่งเราไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติอย่างที่เคยเป็น ไม่ว่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างกระทันหัน กลายเป็นคนทุพลภาพหรือจากอายุที่เพิ่มขึ้น เราจะลำบากมากแค่ไหน เราจะยอมรับ และใช้ชีวิตในสังคมต่อไปได้หรือไม่ เช่น จากที่เคยใช้ขาเดิน จะต้องเปลี่ยนมานั่งรถเข็น จากที่เคยมองเห็นจะต้องใช้ไม้เท้านำทาง สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผู้คนเหล่านั้นใช้ชีวิตต่อไปได้คือ กำลังใจ การยอมรับและให้โอกาสของคนในสังคม ซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตของคนที่หลากหลายในสังคมแห่ง “อารยสถาปัตย์”

อะไรคือ อารยสถาปัตย์
อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เป็นแนวคิดการออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สถานที่ สิ่งของ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆ ตัวเราให้รองรับการใช้งานของมวลสมาชิกในสังคม โดยที่ไม่ต้องออกแบบหรือจัดทำขึ้นสำหรับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่ว่าพวกเค้าเหล่านั้น จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย วัยเด็กหรือวัยชรา ใช้ขาเดินหรือใช้รถเข็น การออกแบบดังกล่าวจะเน้นประโยชน์สูงสุดของคนในสังคมร่วมกัน โดยไม่มีข้อจำกัด เช่น การทำทางลาดขึ้นลง ทางเท้า และอาคารสถานที่ต่างๆ ให้กับผู้พิการที่ใช้รถเข็น หรือ บล็อกทางเดินสำหรับคนตาบอด เพื่อให้พวกเค้าเหล่านั้น ใช้ชีวิต นอกบ้านได้อย่างสะดวก และปลอดภัย ซึ่งอารยสถาปัตย์ มีหลักการและองค์ประกอบ 7 อย่าง ดังภาพ อินโฟกราฟิก ด้านล่างนี้

universal 2อารยสถาปัตย์ ไม่ใช่เรื่องที่พึ่งจะมารณรงค์ หรือจริงจังในไม่กี่ปีนี้  ในหลายๆ ประเทศได้เห็นความสำคัญของ คนพิการ คนสูงอายุ และเด็ก มานานแล้ว อย่างเช่น ประเทศญี่ปุุ่น เริ่มต้ังแต่ปี 1994 ที่ได้เริ่มอนุญาตให้มีกฎหมายอาคาร รวมถึงอุปกรณ์และพื้นที่ใช้งานให้มีมาตรฐาน สำหรับผู้พิการและด้อยโอกาส เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พวกเขาเหล่านั้น ซึ่งโดยหลักๆ ญี่ปุ่นได้แบ่ง Universal Design ออกเป็นหัวข้อหลักๆ ได้แก่ การออกแบบภายในที่พักอาศัย ภายนอกที่พักและสถานที่บริการสาธารณะ การออกแบบเพื่อความปลอดภัย การออกแบบเพื่อความเป็นระเบียบของเมือง และการออกแบบสัญลักษณ์และองค์ประกอบอื่นๆ

111-horz

สำหรับสังคมไทย คงถึงเวลาแล้วที่ควรจะหันมาให้ความสำคัญกับ Universal Design อย่างจริงจัง เพราะถือว่า นี่เป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่แบ่งแยกและยอมรับซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพื่อรองรับเพื่อนบ้านชาวอาเซียน และผู้คนจากทั่วโลก ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าแนวคิดนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอนหาก ทุกภาคส่วนหันมาให้ความร่วมมือและมีจุดหมายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หากเป็นไปได้จริงสังคมไทย คงจะน่าอยู่มากขึ้น เป็นเมืองแห่งความสุขของผู้อยู่และผู้มาเยือน สมกับเป็น สยามเมืองยิ้มอย่างแน่นอน

ที่มา : www.webmaster.or.th/webaward

sanyaindy

เป็นเว็บบล็อกเล็กๆ ที่สอนกราฟิก และงานออกแบบพื้นฐาน และนำเสนอผลงานสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ รวมไปถึงงาน DIY ซึ่ง Blogger เพียงแค่นักศึกษาไอที ที่มีใจรักในงานออกแบบ รักการเป็นบล็อกเกอร์และ ฝันว่าสักวัน จะเป็นเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ทุกคนรู้จัก

You may also like...